Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

Faizsiz Kredi ve 1 Yıla Kadar Kredi Ertelemesi - Başvurular e-Devletten Yapılıyor

Resmi Gazete'de yayınlanan bugünkü bildiriye göre orman köylülerine faizsiz kredi müjdesi verildi. Öte yandan mücbir sebebi olana 1 yıla kadar kredi erteleme imkanı sunulacağı duyuruldu. İşte tüm detaylar...

2020/08/09

faizsiz kredi başvurusu

Resmi Gazete'de faizsiz kredi ve 1 yıla kadar kredi ertelemesiyle alakalı bir bildiri yayınlandı. Yayımlanan ve yürürlüğe giren söz konusu düzenlemede orman köylülerinin çekecekleri kredilerden faiz alınmayacağı ve mücbir sebebi olanların kredi borçlarının 1 yıl erteleneceğine yer verildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve  "Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARIN TAM METNİ

Resmi Gazete 'de yayımlanan kararın tam metni şu şekilde:

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığına Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 334 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine, 338 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine ve 340 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yüzde üç (%3)” ibaresi “Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen yüzde (%)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve” ibaresi “ve/veya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yazılı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Konu ile ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışmakta olanlar tercih edilir. Ayrıca şehidin dul ve yetimleri ile anne-baba, kardeşleri ve gaziler öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden yararlandırılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen her türlü kredi başvurusu dilekçe, e-devlet veya Kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, silvikültür gibi ormancılık çalışmalarının en yoğun olduğu, orman-halk ilişkilerinin sorunlu olduğu ve milli gelirin en düşük olduğu köylere,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Orman köylülerine kullandırılan ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinden faiz alınmaz.

(2) Dış kaynaklı projeler kapsamında özel amaçlı kredi sağlayan kuruluşlardan kaynak temin edilmesi hâlinde; bu kaynaklar ve bunun karşılığı bütçeye konulacak tutar, kaynak sağlayan kuruluşun öngördüğü faiz oranı ve diğer şartlara uygun olarak kullandırılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “kredi sözleşmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile birlikte kefil” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Yatırım ve işletme dönemlerinde taahhüt ihlalinin tespiti halinde ihlalin giderilmesi için üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen hükümler bir defaya mahsus uygulanır. Taahhüt ihlalinin tekrarı durumunda üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen süreler uygulanmaksızın, bahsi geçen fıkralardaki muacceliyet ve geri alma hükümleri uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Kredi ödeme sonrası borçluya verilen geri ödeme planı birinci tebligat yerine geçmekte olup, geri ödeme planında belirtilen tarihlerde taksitlerden birini ödemeyen borçluların bakiye borçları muaccel hâle gelmekle birlikte, bu durumda olan borçlulara, işletme müdürlüğünce dört aylık ek süre verilerek ikinci tebligat yapılır. Taksit tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için her taksitte en geç dört ayı geçmemek şartıyla, yürürlükteki kanuni faizi ile birlikte ödeyenlere muacceliyet hükümleri uygulanmaz. Dört aylık ek sürenin sonunda kanuni faizi ile birlikte taksitini ödemeyen borçluların dosyası icra takibine esas olacak şekilde İşletme Müdürlüğü Hukuk Birimine iletilir.

(2) Taksit tutarının ek süre içerisinde eksik ödenmesi halinde, taksit tutarından ödenen tutar düşülür. Kalan taksit tutarı, ödeme gününde gecikilen süre için hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte geri alınır.

(3) Taksit tutarının ek süre içerisinde ödenmemesi halinde, ödenmemiş borç ile kullandırılan hibenin tamamı; borcun muaccel olduğu tarihten geçerli olmak üzere muacceliyet tarihindeki kanuni faizi ile birlikte icra yoluyla tahsil edilir.

(4) Borçlular, borçlarını taksitin vade tarihinden önce diledikleri tarihte kapatabilirler.

(5) Taksit tutarından fazla ödeme yapılması halinde fazla ödenen tutar bir sonraki taksitten düşülür.

(6) Kredi sahibi aldığı krediden dilekçe ile başvurup bölge müdürlüğünce onaylanması durumunda vazgeçebilir. Bu durumda vazgeçme tarihi itibarıyla borcu ve aldığı hibeyi ödemesi esastır. Vazgeçme dolayısıyla borç kapatma nedeniyle vade sonuna kadar işletme kontrolü yapılmaz. Vazgeçen kişiye yeniden kredi verilmez. Kredi sahibinin ölümü veya tedavisi süreklilik gerektiren hastalığa yakalandığının raporlanması durumunda borçlunun veya varislerinin vazgeçme talepleri halinde kalan borcun ödenmesi esastır. Verilen hibe borçludan veya varislerinden tahsil edilmez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Herhangi bir doğal afet veya olağanüstü durum dolayısıyla uygulanmakta olan” ibaresi “Deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde”  şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde, kredi desteği verilen orman köylüleri ve kooperatiflerin kırkbeş gün içerisinde talepleri halinde, bölge müdürlüğünce tanzim edilecek raporun Genel Müdürlükçe uygun görülmesi durumunda, kredi taksitleri 1 yıla kadar faizsiz olarak ertelenebilir.”

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Söz konusu yönetmelikte başvuruların e-devlet kapısı üzerinden alınacağına yer verildi. KRediler verilirken ; konu ile ilgili eğitim görmüş ya da o konuda çalışanların tercih edileceğine yer verildi.

Öte yandan Deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde, kredi desteği verilen orman köylüleri ve kooperatiflerin kırkbeş gün içerisinde talepleri halinde kredi ödemeleri 1 yıla kadar ertelenebilecek.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google