Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

Cumhurbaşkanlığı Bünyesine Sınavsız Güvenlik Görevlisi Alımı Başladı

2022/03/28

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yeni bir iş ilanı yayımladı. Yayımlanan son ilana göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesine daimi olarak özel güvenlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Alımlarda KPSS şartının aranmadığı ancak çalışacak kişilerin vardiyalı sistemler çalışması gerektiği belirtildi. Kura usulü olarak yapılacak personel alımında boy şartı ve diğer tüm detaylar haberimizde..

Kamu güvenlik görevlisi alımları bugün başladı. Alımlar 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Silahlı Özel Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların istenilen hem genel hem de özel şartları taşıyabiliyor olması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı güvenlik görevlisi alım şartları şu şekilde:

KAMU ÖZEL GÜVENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

Son başvuru tarihi itibari ile 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş ve 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,

c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

En az ön lisans, tercihen Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

İlk başvuru tarihinden önce Ankara il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

Kadınlarda en az 1.65 cm, erkeklerde en az 1.75 cm boyunda olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilo arasındaki fark 10 (on) kilodan az ya da fazla olmamak (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, aile hekimliğinden istenilen boy ölçülerine sahip olduklarını dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur ”şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmasına engel durumu olmamak,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlilik süresi olan silahlı özel güvenlik sertifikasına ve silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak.

AÇIKLAMALAR

Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

İşe alınacak adayların deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 hattı üzerinden 28/03/2022 – 1/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KURA TARİHİ VE YERİ

Kura 11/04/2022 tarihinde saat 14:30’da Başkanlığımız Nuri DEMİRAĞ Konferans Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Salgın sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura çekimini takip etmek isteyen adaylar 11/04/2022 tarihinde (www.ssb.gov.tr ) internet adresinde “Duyurular” kısmında yayımlanacak olan linkte yer alacak internet adresinden kura çekimini canlı olarak takip edebileceklerdir.

KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile alınacak işçi sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Başkanlığımız (www.ssb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle alınacak işçi sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Kura sonucu belirlenen asıl adaylar ile öncelik hakkına sahip asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.


EVRAK TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Başkanlığımızın internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Teslim edilen belgeler incelendikten sonra gerekli şartları taşıdığı tespit edilerek ilan edilecek nihai listede yer alan adaylar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince Başkanlığımızca sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımızın internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların mesleki bilgi beceri ve yetkinliklerini,  liyakatini, temsil kabiliyetini, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu ölçmeye yönelik olacaktır.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, Komisyon Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu sözlü sınav puanı belirlenecektir.

Sözlü Sınavda 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav Komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir. Başarılı olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar asıl aday belirlenecek ve asıl sayıyı aşmamak üzere yedek aday belirlenebilecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kontenjan sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmeyecektir.

Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmeyecektir.

Sözlü sınav sonucunda başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğrenim düzeyi esas alınmak üzere daha üst öğrenimi bitirmiş olan adaya, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine noter çekilişi sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere yedek adaylar Sözlü Sınava tabi tutulacaklardır.

İLANI İNCELEMEK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google